Các giá trị cốt lõi (core values) của Trường Thành bao gồm: “NHÂN, TÂM, TRÍ, VƯỢNG”

 

NHÂN: Coi trọng yếu tố con người, quy tụ và gắn kết những thành viên có năng lực, trình độ cao, nhiệt huyết trong công việc, có cùng chí hướng và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong cuộc sống;


TÂM: Tận tâm, nhiệt huyết trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; lắng nghe, thấu hiểu và xử lý hài hòa lợi ích của các bên để luôn trở thành trung tâm của sự tin tưởng trong quá trình hợp tác với các đối tác và trong cung ứng sản phẩm cho xã hội;

 

TRÍ: Không ngừng sáng tạo; phát huy tốt nhất năng lực và kinh nghiệm của mỗi cá nhân, kết tạo thành trí tuệ của tập thể TTVN để đạt được các mục tiêu đề ra;

 

VƯỢNG: Từng bước khẳng định vị thế bằng sự thành công và phát triển bền vững; chia sẻ lợi ích và đem lại sự thịnh vượng cho các thành viên cũng như đối tác, đồng thời góp sức xây dựng cho cộng đồng, xã hội tốt đẹp.
 


Copyright © 2017 - TTVN GROUP