Tư vấn Niêm yết    Xem chi tiết
     Chứng khoán Maritime Bank thực hiện tư vấn cho toàn bộ doanh nghiệp từ khi hoạch định, triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị niêm yết đến các giai đoạn niêm yết, sau niêm yết để gia tăng tối đa giá trị cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, MSBS có thế mạnh trong việc tư vấn cho các doanh nghiệp trong các chương trình Tái cấu trúc, quản trị công ty, quan hệ nhà đầu tư cũng như những chiến lược truyền thông cho doanh nghiệp trước, trong và sau niêm yết. Các công việc cơ bản của Dịch vụ Tư vấn Niêm yết bao gồm: Tư vấn hoàn thiện các điều kiện niêm yết Tư vấn quá trình chuẩn bị hồ sơ. Hỗ trợ quá trình phê duyệt hồ sơ. Hỗ trợ đăng ký lưu ký và lưu ký chứng khoán tại TT Lưu ký. Công bố thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng và công bố rộng rãi cho các nhà đầu tư. Các dịch vụ hỗ trợ sau niêm yết: thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán nhằm bình ổn giá chứng khoán, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hình ảnh tốt đối với các nhà đầu tư thông qua chiến lược công bố thông tin về kế hoạch và tình hình hoạt động của doanh nghiệp ra công chúng...
Tư vấn Phát hành chứng khoán    Xem chi tiết
Tư vấn Bảo lãnh Phát hành chứng khoán    Xem chi tiết

Tư vấn Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp    Xem chi tiết
Tư vấn Tái cấu trúc Doanh nghiệp    Xem chi tiết
Tư vấn cổ phần hóa    Xem chi tiết
Tư vấn quan hệ đầu tư    Xem chi tiết
Copyright © 2017 - TTVN GROUP