HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ LƯU KÝ VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN LÔ LẺ TẠI MSI

I.    Yêu cầu chung

 

Khách hàng có nhu cầu thực hiện Lưu ký chứng khoán và giao dịch chứng khoán lô lẻ tại MSI cần: Có tài khoản giao dịch chứng khoán tại MSI;


Ngày cấp chứng minh nhân dân trong hạn sử dụng (15 năm tính đến ngày thực hiện nghiệp vụ lưu ký/giao dịch lô lẻ).

 

II.    Lưu ký chứng khoán

 

 

Để thực hiện lưu ký chứng khoán, nhà đầu tư cần cung cấp các thông tin sau cho MSI:

1.    Nhà đầu tư Cá nhân
Số tài khoản mở tại MSI;
Bản gốc Sổ cổ đông/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/Tờ cổ phiếu;
Phiếu gửi chứng khoán (theo mẫu của MSI).

2.    Nhà đầu tư Tổ chức

Số tài khoản mở tại MSI;
Bản sao Giấy Đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập (ĐKKD/GPTL);
Bản gốc Sổ cổ đông/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/Tờ cổ phiếu;
Phiếu gửi chứng khoán có chữ ký và đóng dấu của Người đại diện Pháp luật của tổ chức, đối với trường hợp ủy quyền thực hiện  lưu ký, cần bổ sung văn bản ủy quyền của người đại diện pháp luật của tổ chức đó;
Chứng minh nhân dân (CMND), giấy giới thiệu của nhân viên đến thực hiện lưu ký chứng khoán.

 

III.    Giao dịch chứng khoán lô lẻ

 

Giao dịch chứng khoán lô lẻ là việc thực hiện giao dịch đối với các chứng khoán có khối lượng lẻ: từ 1 đến 99 cổ phiếu đối với cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX và từ 1 đến 9 cổ phiếu đối với cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE;


Nhà đầu tư khi thực hiện nghiệp vụ Giao dịch chứng khoán lô lẻ có thể đăng ký với bộ phận

Nghiệp vụ của MSI qua MS-Call hoặc đến trực tiếp MSI thực hiện giao dịch;

Để thực hiện giao dịch chứng khoán lô lẻ, nhà đầu tư có thể chọn một trong hai hình thức:

1.    Giao dịch thỏa thuận lô lẻ trên sàn


Chỉ được áp dụng đối với các cổ phiếu trên sàn HNX;

Giao dịch khi nhà đầu tư đã có đối tác bán cụ thể;

Thực hiện như giao dịch thỏa thuận bình thường trên sàn;

Giá thực hiện giao dịch nằm trong biên độ giá của ngày thực hiện giao dịch;

Chứng từ giao dịch: Phiếu lệnh giao dịch thỏa thuận.

2.    Bán cổ phiếu lẻ cho MSI


Áp dụng với mọi cổ phiếu trên các sàn niêm yết;

Giao dịch vào ngày 15 hàng tháng (hoặc khi có thông báo trên website:msi.com.vn của MSI).

Trong trường hợp ngày thực hiện mua lại cổ phiếu lẻ trùng vào ngày nghỉ, ngày thực hiện mua lại sẽ được lùi vào ngày làm việc kế tiếp;

Không giao dịch trên sàn, thực hiện chuyển khoản qua trung tâm lưu ký, MSI gửi yêu cầu chuyển khoản lên Trung tâm lưu ký (TTLK); sau khi hồ sơ được TTLK chấp thuận, MSI sẽ thực hiện chuyển tiền thanh toán cho khách hàng vào tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng tại MSI;

Giá mua lại cổ phiếu lẻ: MSI thực hiện mua bằng giá sàn của ngày thực hiện giao dịch;

Chứng từ giao dịch: Hợp đồng mua cổ phiếu lô lẻ giữa MSI và nhà đầu tư. Khách hàng ký, đóng dấu (đối với tổ chức) 04 bản hợp đồng và gửi lại hợp đồng cho MSI.
 

Copyright © 2017 - TTVN GROUP