TTVN chào đón cơ hội hợp tác với đối tác chiến lược trong và ngoài nước phù hợp dựa trên tiêu chí không chỉ góp vốn mà còn có khả năng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và thương hiệu tốt để cùng TTVN phát triển mạnh và bền vững.

Các đối tác đồng hành cùng TTVN:

 

Copyright © 2017 - TTVN GROUP