Hoạt động SXKD

Tin tức nổi bật

V1-2 BĂNG BĂNG VỀ ĐÍCH

V1-2 BĂNG BĂNG VỀ ĐÍCH 6h30’ sáng 28/8/2021, tuabin cuối cùng trong số 12 tuabin gió thuộc dự án Nhà máy điện gió Trường Thành