Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Tecgroup

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group) đã hoàn tất mua vào gần 1,6 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Tecgroup (mã giao dịch TEG) trong thời gian từ ngày 18/1/2018 đến ngày 13/2/2018.

Trước giao dịch, TTVN Group đang nắm giữ 9,2% vốn TEG; như vậy TTVN Group hiện sở hữu gần 3,3 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ chi phối 18,09%.

Năm 2017, Công ty cổ phần Tecgroup ghi nhận doanh thu đạt 191 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 30 tỷ đồng. So sánh với kế hoạch đặt ra cho năm 2017, Tecgroup đã thực hiện được gần 55% kế hoạch doanh thu và 63,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Chia sẻ

Bản tin liên quan