Tìm kiếm việc làm

04 kết quả tìm kiếm


TÊN ĐỊA ĐIỂM SỐ LƯỢNG MỨC LƯƠNG HẠN NỘP
Chuyên viên Nghiên cứu thị trường và Phát triển sản phẩm
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội 1 Thỏa thuận
31/07/2022
Chuyên viên Pháp chế Doanh nghiệp
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội 1 Thỏa thuận
10/05/2022
Chuyên viên Quản lý dự án và Đấu thầu
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội 1 Thỏa thuận
20/07/2022
Chuyên viên Pháp chế
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội 1 Thỏa thuận
19/03/2022
Kiến trúc sư Quy hoạch
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội 1 Thỏa thuận
28/02/2022
Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội 1 Thỏa thuận
28/02/2022
Chuyên viên Quản lý dự án_Kỹ thuật điện
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội 2 Thỏa thuận
20/07/2022
Chuyên viên Đầu tư_Dự án Năng lượng
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội 2 Thỏa thuận
20/07/2022
Trưởng phòng Pháp chế
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội 1 Thỏa thuận theo năng lực
31/10/2020
Chuyên viên Nghiên cứu thị trường và Phát triển sản phẩm
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội
1
Thỏa thuận
31/07/2022
Chuyên viên Pháp chế Doanh nghiệp
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội
1
Thỏa thuận
10/05/2022
Chuyên viên Quản lý dự án và Đấu thầu
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội
1
Thỏa thuận
20/07/2022
Chuyên viên Pháp chế
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội
1
Thỏa thuận
19/03/2022
Kiến trúc sư Quy hoạch
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội
1
Thỏa thuận
28/02/2022
Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội
1
Thỏa thuận
28/02/2022
Chuyên viên Quản lý dự án_Kỹ thuật điện
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội
2
Thỏa thuận
20/07/2022
Chuyên viên Đầu tư_Dự án Năng lượng
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội
2
Thỏa thuận
20/07/2022
Trưởng phòng Pháp chế
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội
1
Thỏa thuận theo năng lực
31/10/2020