Công ty Cổ phần Tecgroup thông báo niêm yết tại HSX và ngày giao dịch đầu tiên

Ngày 9.3.2018, Công ty cổ phần Tecgroup sẽ giao dịch 17.999.998 cổ phiếu niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX). Hiện tại, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN) là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tecgroup, sở hữu với tỷ lệ chi phối 18,09%.

Chia sẻ

Bản tin liên quan